Terapie polarizovaným světlem

Historické pozadí

V elektromagnetickém spektru Slunce se vyskytují všechny druhy vlnových délek od nejkratší ultrafialové přes viditelné spektrum až po nejdelší infračervené světlo a každé vlnové délce lze přisoudit různé biologické účinky. Léčivé vlastnosti světla jsou známé již od pradávna: již ve starém Egyptě se hojně využívala léčba přímým slunečním světlem, helioterapie, a Evropa převzala od starého Řecka poznatky o účincích různých vlnových délek na organismus a zdraví.

Poslední dobou přineslo lineárně polarizované světlo o nízké intenzitě vyzařované v širokém spektru další průlom v léčbě.

Skutečný průlom v Evropě nastal koncem 19. století, kdy se terapie slunečním zářením začala používat při léčbě tuberkulózy kůže. Za úspěchy dosažené při léčbě slunečním světlem byla lékaři Nielsu Rybergu Finsenovi v roce 1903 udělena Nobelova cena. Později nesčetné vědecké studie prokázaly příznivý vliv různých vlnových délek na metabolismus, nervový a imunitní systém.

Objev léčebného účinku, vynález

Koncem 70. let úspěšně léčil rány a vředy pomocí laserového světla o nízkém výkonu profesor Endre Mester. Márta Fenyő se svými spolupracovníky zjistila, že právě polarizace je z charakteristických vlastností laserového světla zodpovědná za biostimulaci a následně za hojení nehojících se ran a vředů.

Tak se zrodil její vynález a patent ” Přístroj a metoda k hojení povrchových ran a poranění”, jinými slovy: terapie polarizovaným světlem .

Márta Fenyő a její výzkumný tým objevili stimulující účinek polarizovaného světla na všechny živé biologické systémy, včetně výrazného oživení samoléčebných schopností lidského těla, pokud se používá v léčbě člověka. To lze vysvětlit především působením polarizovaného světla na regeneraci, revitalizaci a harmonizaci buněčných funkcí.

Terapie polarizovaným světlem přináší výsledky také při léčbě chronických onemocnění, jako jsou vředy, akné a další chronické kožní choroby a rovněž při ošetření zranění při sportu.

Rychlých a působivých výsledků bylo dosaženo při léčbě pooperačních jizev, popálenin, bolestí hlavy, revmatických a artritických potíží pomocí polarizovaného světla.

Ve většině případů se doba ošetření vymezených oblastí na povrchu kůže pohybuje v rozmezí 2-30 minut. V případech, kdy je třeba ošetřit rozsáhlé plochy, se světelným paprskem snímá celá oblast, což samozřejmě vyžaduje delší čas.

Nový vynález ” povrchy vyzařující světlo libovolné velikosti a libovolného tvaru”.

V roce 2004 Marta Fenyő vynalezla a nechala patentovat technologii polarizovaného světelného zdroje postaveného z LED diod, která umožnila konstruovat lékařské přístroje vybavené plochami vyzařujícími světlo libovolné velikosti i tvaru. Tato technologie umožnila sestrojit lékařské přístroje schopné ošetřovat velmi malé plochy (např. jeden cm2), stejně jako velkoplošné přístroje, které jsou vhodné k ošetření celého povrchu těla biostimulačním a léčebným prostředkem: polarizovaným světlem.

Mechanismus účinku terapie polarizovaným světlem

Polarizované světlo významně zvyšuje aktivitu imunitních buněk, stabilizuje buněčnou membránu červených krvinek a zvyšuje jejich schopnost vázat, zadržovat a dodávat další množství kyslíku.

Léčba polarizovaným světlem významně stimuluje aktivitu T-lymfocytů.

T-lymfocytů jsou zodpovědné za rozpoznávání a likvidaci milionů vadných buněk minutu po minutě vznikajících v lidském těle, které se následně stávají příčinou závažných onemocnění a zhoubných deformací.

Tato léčba tak může zabránit více či méně závažným onemocněním a také usnadnit a urychlit zotavení z vleklých onemocnění.

Zvýšená schopnost červených krvinek vázat, zadržovat a dodávat větší množství kyslíku .

Díky zvýšené schopnosti červených krvinek vázat, zadržovat a dodávat další množství kyslíku mají buňky k dispozici více životně důležitého kyslíku, jak bylo prokázáno ve výzkumné práci Márty Fenyő a profesora Imreho Lengyela, vedoucího lékaře laboratoře Národního ústavu cévní chirurgie, provedené na počátku 80. let minulého století.

Hloubka průniku různých vlnových délek viditelného světla a záření v blízkém infračerveném pásmu do kůže

Elektromagnetické spektrum zahrnuje širokou škálu různých vlnových délek, počínaje velice krátkým ultrafialovým (UV) zářením a konče delšími vlnovými délkami blízkými infračervenému (IR) záření.

Terapie polarizovaným světlem (PLT) využívá při léčbě viditelné světlo a vlnové délky blízké infračervenému záření.

Hloubka průniku do kůže závisí na dané vlnové délce, takže je v případě každé vlnové délky jiná.

Jak polarizované světlo stimuluje funkci imunitního systému?

Dřívější výzkumné projekty prokázaly, že se rány a chronické vředy ošetřené polarizovaným světlem začaly hojit. Polarizované světlo stimuluje sebeobranné mechanismy organismu . Bylo zjištěno, že po světelné terapii se výrazně zintenzivnila buněčná obrana.

Aktivnější bílé krvinky pohltily většinu bakterií.

Po ošetření polarizovaným světlem se zvýšila aktivita bílých krvinek (neutrofilních granulocytů): pohltily většinu bakterií nacházejících se v mezibuněčném prostoru.

Dříve mezibuněčné bakterie velmi bránily procesu hojení rány.

Prokazatelné zvýšení imunitní ochrany.

Mikroskopický obraz pořízený v průběhu zkoumání prokázal, že po ošetření polarizovaným světlem se v mikroskopicky zkoumaném nátěru výrazně zvýšil počet bílých krvinek, které se liší od neutrofilních granulocytů a jsou zástupci vyššího stupně imunitní ochrany, jako jsou lymfocyty, monocyty a eozinofilní buňky.

Imunoelektroforéza prokázala pozitivní účinek polarizovaného světla.

Kromě buněčné obrany byla stimulována i humorální obrana. Imunoelektroforéza vzorku exsudátu z rány odebraného po jednom ošetření nepochybně prokázala výrazné zvýšení absolutního množství osmi druhů životně důležitých imunoglobulinů. Polarizované světlo pozvedlo ochranu lidského organismu na vyšší úroveň – přibližuje Márta Fenyő svůj výzkum.

Laboratorní testy prokázaly stimulační účinek polarizovaného světla.

Na základě výsledků pozdějších výzkumů byl stimulační účinek polarizovaného světla na imunitní systém opakovaně prokázán v laboratorních testech in vitro i in vivo: ukázalo se, že polarizované světlo stimuluje aktivitu T-lymfocytů v krvi.

Biofyzikální pozadí terapie polarizovaným světlem

Co je to polarizované světlo? Jak se vyrábí?

Paprsek vyzařovaný zdrojem světla obsahuje světelné vlny kmitající ve všech směrech prostoru. Polarizační filtr umístěný přímo do světelného paprsku umožňuje průchod pouze těch složek světelného paprsku, které kmitají v jednom upřednostňovaném směru prostoru.

Vliv polarizovaného světla na lipidovou dvojvrstvu

Vlny polarizovaného světla se pohybují v upřednostňované rovině prostoru. Podle biofyzikálního modelu vyvinutého autorkou vynálezu Martou Fenyő a jejím výzkumným týmem elektromagnetické pole oscilující v této určené rovině mírně reorganizuje polární hlavy lipidové dvojvrstvy buněčné membrány. Dosažením vyšší energetické hladiny dochází k lepšímu uspořádání buněčné membrány.

Tato drobná strukturální změna má vzhledem k zesilující roli buněčné membrány významné biologické účinky; může ovlivnit tekutost a propustnost membrány, pohyb proteinů pevně vázaných na membránu, metabolické a transportní procesy v buňce.

Mezi lipidovou dvojvrstvou tvořící buněčnou membránu a na ni vázanými proteiny existuje těsná vazba. Membrána má schopnost přenášet energii z přeskupení polárních hlavic vyvolaného polarizovaným světlem směrem k proteinům, které ovlivňují prakticky všechny procesy spojené s činností buňky, jako je produkce energie buňkami, imunitní procesy a enzymové reakce, včetně aktivních a pasivních transportních procesů.

Buněčná membrána hraje významnou biochemickou roli, proto může změna konformace vyvolaná polarizovaným světlem ovlivnit významné biochemické procesy, včetně rozpoznávacích procesů (protilátky, hormony), přenosu a přeměny energie, jako je oxidativní fosforylace, a přenosu informací (neurotransmiter).

Polarizované světlo navíc zvyšuje schopnost červených krvinek vázat, zadržovat a dodávat více kyslíku , stabilizuje membránu erytrocytů, a tím zvyšuje stabilitu červených krvinek v anoxických podmínkách.

Zlepšuje krevní oběh, a proto se zvýšené množství kyslíku dostává k buňkám, orgánům a systémům rychleji. Výzkumy provedené na různých biologických modelových systémech prokázaly, že polarizované světlo podporuje schopnost sebeobrany.

Polarizované světlo stimuluje imunitní systém, podporuje regenerační procesy v celém organismu a tím napomáhá i hojení ran.

Naše dosud nasbírané praktické zkušenosti ukazují, že polarizované světlo má přímý blahodárný vliv na nervová zakončení, energetické dráhy a nervové tkáně, zmírňuje nebo zcela tiší bolest .

Na základě výše uvedených poznatků lze vyvodit následující závěr: Ošetření polarizovaným světlem normalizuje a harmonizuje narušené biologické procesy.

KONTAKTNÍ INFORMACE

napište nám nebo nás kontaktujte
forminator:

© 2024 AMBIOTE Ltd. Obsah webové stránky je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena.